ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ::
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เกี่ยวกับความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (11/07/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (04/06/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (04/06/2562)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (04/06/2562)
:: คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ::
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (27/12/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (27/12/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (25/01/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน (25/01/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรััฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (25/01/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ฯ (25/01/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (25/01/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 18/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (09/01/2561)
  คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 17/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (09/01/2561)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข