ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เทศบาล/อบต.ที่ลงทะเบียนระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ได้รับ username/password ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบ อีเมล์ laws@anamai.mail.go.th หรือ โทร.02590 -4237

)
 
ความเชื่อมโยง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กฎกระทรวง
          1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 86 ก วันที่ 5 กันยายน 2545

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
     1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
               (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
                    ฉบับที่ 3/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
     2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
               (1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
                    ฉบับที่ 2/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549
     3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
               (7) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
                    ฉบับที่ 1/2549 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว และกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549
               (10) การประกอบกิจการ การทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
                    ฉบับที่ 5/2548 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
               (17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
                    ฉบับที่ 6/2549 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
         
      5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
              (4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
                    ฉบับที่ 3/2548 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
    
     6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

     7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้

     9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
          คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
               (1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
                    ฉบับที่ 5/2547 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการอาบ อบ นวด และกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547
               (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 9(1) หรือใน สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
                    ฉบับที่ 1/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการการนวดทั่วไป ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543
               (6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
               (7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
                    ฉบับที่ 1/2548 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกลุ่มบริการบันเทิง ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 
               (8) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 9(1)
                    ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550 
               (9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในทำนองเดียวกัน 

               (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
               (15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
                    ฉบับที่ 2/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมกิจการการสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543
               (16) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน

ประกาศกระทรวง
               เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 20 กันยายน 2550

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
               (1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วย เครื่องจักร หรือการทอผ้า ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
               (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
               (3) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
                    ฉบับที่ 3/2545 เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในเรื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับฝ้าย ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
               (2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
                    ฉบับที่ 3/2547 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
               (1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
                     ฉบับที่ 4/2542 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารโปรตัสเซียมคลอเรท ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
                    ฉบับที่ 4/2548 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

13. กิจการอื่น ๆ 
               (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
                    ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการการสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
               (10) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

ประกาศกระทรวง
                    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 123 ง วันที่ 28 ตุลาคม 2546
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (เฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำ)
          ฉบับที่ 1/2547 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ระบบปฏิบัติการ DHIA เพื่อการจัดการความรู้
 คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินผลฯ
ดูทั้งหมด>>
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น Happy Hoilet เด็กไทยทำได้ Food Spy กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดสดน่าซื้อ สายด่วน 1675 ขยับกาย สบายชีวา ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4175,4183 โทรสาร. 0-2591-8180
Fanpage เครือข่ายกฎหมายสาธารณสุข
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
Display recsolution 1024 by 760 pixels 32 Bits