ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เทศบาล/อบต.ที่ลงทะเบียนระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ได้รับ username/password ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบ อีเมล์ laws@anamai.mail.go.th หรือ โทร.02590 -4237

)
 

บทบาทผู้เกี่ยวข้อง

บทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชการส่วนท้องถิ่น)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถิ่นนั้น
ปัจจุบัน ราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)
บทบาทอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยหลักจะถูกกำหนดโดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เช่น พรบ.เทศบาล(2496) พรบ.อบจ.(2498ปรับแก้2540) พรบ.ระเบียบบริการราชการกรุงเทพมหานคร(2528) พรบ.อบต.(2537) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น พรบ.การสาธารณสุข(2484ปรับแก้2535) พรบ.รักษาความสะอาดฯ(2503ปรับแก้2535) พรบ.สุสานฌาปนสถาน(2528) พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์(2535) พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ(2535) เป็นต้น
ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ใหม่ ซึ่งพอสรุปหน้าที่ที่เกี่ยวกับการ สาธารณสุขได้ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่(เฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กทม.
อบจ.
เทศบาล/เมืองพัทยา
/อบต.
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
 
การรักษาพยาบาล
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (พรบ.สธ.)
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมการกีฬาจัดให้มี/บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ) (พรบ.รักษาฯ)
 
ระบบกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (พรบ.สธ. พรบ.รักษาฯ พรบ.สวล.)
(ระบบรวม)
(ระบบรวม)
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การฆ่าสัตว์ (พรบ.สธ. พรบ.ฆ่าสัตว์)
 
รักษาความปลอดภัยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ (พรบ.สธ.)
 
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (พรบ.สธ. พรบ.สวล.)
 
จัดให้มีและควบคุมตลาด (พรบ.สธ.)
(ตลาดกลาง)
(แต่ละท้องถิ่น)
รักษาความสะอาดของบ้านเมือง (พรบ.รักษาฯ)
 
การควบคุมสุสานฌาปนสถาน (พรบ.สุสานฯ)
 
การสาธารณูปโภค(การจัดหาน้ำอุปโภค/บริโภค ควบคุมดูแลกิจการที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น (พรบ.สธ. พรบ.สวล. …ฯลฯ)
 

หมายเหตุ :
     - พรบ.สธ. หมายถึง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข. พรบ.สวล. หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
     - พรบ.ฆ่าสัตว์ หมายถึง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
     - พรบ.ในวงเล็บ เป็นพระราชบัญญัติที่กำหนดวิธีการดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้อง

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ระบบปฏิบัติการ DHIA เพื่อการจัดการความรู้
 คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินผลฯ
ดูทั้งหมด>>
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น Happy Hoilet เด็กไทยทำได้ Food Spy กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดสดน่าซื้อ สายด่วน 1675 ขยับกาย สบายชีวา ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4175,4183 โทรสาร. 0-2591-8180
Fanpage เครือข่ายกฎหมายสาธารณสุข
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
Display recsolution 1024 by 760 pixels 32 Bits