ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)

         พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนจากผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย หลักสำคัญประการหนึ่ง คือ ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการอนุญาตการประกอบกิจการ ดังนั้นผู้ใดที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการจะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการ 
         ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ "ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จึงได้จัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ” ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางมาตรฐานกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคู่มือให้เหมาะสมเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่นต่อไปคู่มือสำหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (Download)

รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข